LPEU/2022/109 *COM(2022)71 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)71
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Nie je zrejmé, prečo by spolugestorom návrhu predmetnej smernice malo byť MF SR. Namiesto MF SR navrhujeme doplniť ako spolugestora MŽP SR, keďže predmet úpravy návrhu právneho aktu EÚ zasahuje aj do oblasti "boja proti zmene klímy".
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/109

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 28.03.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.03.2022
Ukončenie štádia: 29.03.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.03.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.04.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)