LPEU/2021/99 COM(2021)71 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa uznávania preukazov tretích krajín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)71
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba vypracovať predbežné stanovisko do štyroch týždňov od zverejnenia príslušného právneho aktu EÚ v slovenskom jazyku.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/99
Dátum začiatku MPK: 17.03.2021
Dátum konca MPK: 23.03.2021
Dátum ukončenia procesu: 31.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 22.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 17.03.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.03.2021
Ukončenie štádia: 24.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021