LPEU/2021/818 COM(2021)812 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/1153 a nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušuje nariadenie (EÚ) č...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)812
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba bezodkladného prijatia riadneho predbežného stanoviska vzhľadom na pokročilé štádium rokovaní o návrhu v Rade EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/818
Dátum začiatku MPK: 05.05.2022
Dátum konca MPK: 11.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 06.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2022
Ukončenie štádia: 04.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 04.05.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2022
Ukončenie štádia: 12.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 06.07.2022