LPEU/2021/816 COM(2021)970 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o vykonávaní rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), smernice o environmentálnych normách (2008/105/ES zmenená smernicou 2013/39/EÚ) a smernice o povodniach (2007/60/ES) Vykonávanie plánovaných programov opatrení Nové prioritné látky Predbežné hodnotenia povodňového rizika a oblasti s potenciálne významnými povodňovými rizikami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)970
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/816
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2022