LPEU/2021/808 COM(2021)804 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vnútornom trhu s obnoviteľnými plynmi a zemným plynom a vodíkom (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)804
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: prebieha rokovanie k predmetnému návrhu právneho predpisu
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/808
Dátum začiatku MPK: 18.08.2022
Dátum konca MPK: 24.08.2022
Dátum ukončenia procesu: 09.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 18.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.02.2022
Ukončenie štádia: 18.08.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.08.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022