LPEU/2021/787 *COM(2021)784 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o automatizovanej výmene údajov na účely policajnej spolupráce („prümský rámec II“), ktorým sa menia rozhodnutia Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV a nariadenia Eu...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)784
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Nevnímame potrebu určenia MDV SR ako spolugestora. Gestorom evidencie vozidiel v SR je podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke MV SR a nie MDV SR. Zabezpečenie prepojenia evidencii vozidiel prostredníctvom informačného systému EUCARIS musí zabezpečiť výhradne MV SR a nie MDV SR.
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátený termín z dôvodu pokročilých rokovaní v Rade EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/787
Dátum začiatku MPK: 30.06.2022
Dátum konca MPK: 07.07.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 27.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.01.2022
Ukončenie štádia: 28.01.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia: 31.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.01.2022
Ukončenie štádia: 03.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 07.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.02.2022
Ukončenie štádia: 08.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.02.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 08.07.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)