LPEU/2021/783 COM(2021)778 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Budovanie hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí: akčný plán pre sociálne hospodárstvo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)778
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MPSVR SR ako gestor COM (2021) 778 nenamieta priradenie gestorstva k návrhu, ale žiada doplniť okrem MH SR aj ďalších spolugestorov ako MF SR, MV SR, MS SR a UVO. Odôvodnenie: Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a o zmene a doplnení niektorých zákonov menil a dopĺňal niektoré zákony patriace do kompetencie uvedených ministerstiev a zároveň s týmito ministerstvami v otázkach zákona o sociálnej ekonomike MPSVR SR naďalej komunikuje a spolupracuje.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/783

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.12.2021
Ukončenie štádia: 23.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.12.2021
Ukončenie štádia: 31.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 31.12.2021
Ukončenie štádia: 03.01.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.01.2022
Ukončenie štádia: 03.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.01.2022
Ukončenie štádia: 04.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)