LPEU/2021/769 JOIN(2021)30 Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke Global Gateway

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2021)30
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/769
Dátum ukončenia procesu: 05.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.12.2021
Ukončenie štádia: 17.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 05.01.2022