LPEU/2021/761 COM(2021)767 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)767
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: ÚOOÚ SR je dozorným orgánom, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Podľa recitálu č. 117 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zásadným prvkom ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov nezávislosť dozorných orgánov. V rámci SR je podľa § 80 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov určený ako dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR). Vzhľadom na tieto ustanovenia, ÚOOÚ nemôže byť spolugestorom, pretože by bola narušená jeho nezávislosť pri výkone kontrolných a dozorných činností nad spracúvaním osobných údajov, ktoré sú povolené aj na základe tohto právneho aktu. Ak by napriek uvedenému, bolo spolugestorstvo ÚOOÚ SR ponechané, vznikol by tak precedens a ÚOOÚ SR by musel byť gestorom každého právneho aktu, ktorý povoľuje spracúvanie osobných údajov.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/761
Dátum začiatku MPK: 14.03.2022
Dátum konca MPK: 25.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 14.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.12.2021
Ukončenie štádia: 17.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2022
Ukončenie štádia: 17.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.01.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia: 10.03.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.03.2022
Ukončenie štádia: 11.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2022
Ukončenie štádia: 26.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.03.2022
Ukončenie štádia: 14.06.2022