LPEU/2021/737 Riadne predbežné stanovisko k Návrhu Smernice Rady, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania práva voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)732
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/737
Dátum začiatku MPK: 25.02.2022
Dátum konca MPK: 03.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 17.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.01.2022
Ukončenie štádia: 24.02.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.02.2022
Ukončenie štádia: 04.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.03.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022