LPEU/2021/729 COM(2021)753 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o opatreniach proti prevádzkovateľom dopravy, ktorí uľahčujú alebo vykonávajú obchodovanie s ľuďmi alebo prevádzačstvo migrantov v súvislosti s neoprávneným vstu...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)753
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MDV SR bolo určené za gestora na základe právneho základu. MDV SR zastáva stanovisko, že uvedený právny základ je vzhľadom na text a ciele nariadenia určený nesprávne (pochybnosti k zvolenému právnemu základu vyjadrili viaceré členské štáty). Cieľom návrhu je zabránenie nelegálnej migrácii a podieľanie sa na trestnej činnosti skupín pôsobiacich v oblasti obchodovania s ľuďmi na územie EÚ. Na tieto účely sa používajú rôzne dopravné prostriedky a druhy dopravy. Návrhom sa má preto umožniť zaradenie tých dopravných spoločností na čiernu listinu, ktoré sa podieľajú na nelegálnom prevádzaní, a prijať voči nim primerané opatrenia.

Určenie právneho základu výhradne na základe článkov 91 a 100 ods. 2 ZFEÚ je v priamom rozpore so zmyslom a účelom úpravy Hlavy VI ZFEÚ, pretože cieľom návrhu nie je nie koordinácia dopravných politík alebo pravidiel v doprave - zmyslom úpravy čl. 91, resp. celej Hlavy VI ZFEÚ je primárne snaha dosiahnuť spoločnú dopravnú politiku v rámci územia EÚ na účely dosiahnutia zabezpečenia spoločného ekonomického rastu v Európe, pričom migrácia do tejto kategórie nepatrí. Dopravné prostriedky sú len „prostriedkami“, akými sa migranti môžu dostať na územie EÚ.

Cieľom návrhu je koordinácia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky na území EÚ, z uvedeného dôvodu sa ako vhodnejší javí právny základ čl. 79 ods. 2 písm. c) a d) ZFEÚ, príp. čl. 29 ZEÚ a čl. 215 ZFEÚ, ktorými sú zvyčajne prijímané reštriktívne opatrenia (napr. tie, ktoré prijala EÚ voči bieloruských leteckým spoločnostiam). Uvedené podčiarkuje aj skutočnosť zaradenia návrhu na rokovania pracovnej skupiny RELEX ako aj rokovaní CRP2.

Zároveň je nevyhnutné podčiarknuť, že návrh značne zasahuje do trestnej politiky ČS (trestná zodpovednosť právnických osôb – zákon č. 91/2016 Z. z.) – kompetencia MV SR a MS SR (prípadne so súčinnosťou Generálnej prokuratúry SR).

Z uvedených dôvodov navrhujeme Ministerstva vnútra SR ako gestora návrhu nariadenia. MDV SR súhlasí so spolugestorstvom, keďže ide o prevádzkovateľov dopravy. Zároveň navrhujeme rozšíriť spolugestorov o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, keďže sa návrh týka spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a o Ministerstvo spravodlivosti kvôli otázke justičnej spolupráce (Eurojust).
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba bezodkladného prijatia riadneho predbežného stanoviska vzhľadom na pokročilé štádium rokovaní o návrhu v Rade EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/729
Dátum začiatku MPK: 17.02.2022
Dátum konca MPK: 23.02.2022
Dátum ukončenia procesu: 25.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.12.2021
Ukončenie štádia: 07.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.02.2022
Ukončenie štádia: 16.02.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia: 24.02.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia: 25.03.2022