LPEU/2021/716 COM(2021)706 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)706
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/716
Dátum začiatku MPK: 17.02.2022
Dátum konca MPK: 02.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 11.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.01.2022
Ukončenie štádia: 12.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.01.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia: 03.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.03.2022
Ukončenie štádia: 05.04.2022