LPEU/2021/715 COM(2021)709 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o preprave odpadu, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 a (EÚ) 2020/1056

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)709
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Námietka: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) nesúhlasí s gestorstvom uvedeného právneho aktu EÚ a žiada jeho zmenu na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). Odôvodnenie: Návrhom sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, gestorom ktorého je MŽP SR. Právnym základom je čl. 192 ZFEÚ, ktorým sa ustanovuje, ako sa má vykonávať čl. 191, ktorým sa stanovujú politiky a ciele v oblasti životného prostredia. Predmet a rozsah návrhu nariadenia tak nepatria do pôsobnosti MDV SR. MDV SR je gestorom nariadení, ktoré sa menia (čl. 78 a 79 návrhu), preto súhlasíme so spolugestorstvom uvedeného návrhu.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/715
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 19.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 26.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.11.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2022