LPEU/2021/679 COM(2021)663 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o právomoci v oblasti dohľadu, sankcie, pobočky z tretích krajín a environmentálne a sociálne riziká a riziká v obl...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)663
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny materiál
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/679
Dátum začiatku MPK: 02.05.2022
Dátum konca MPK: 06.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 11.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.10.2021
Ukončenie štádia: 27.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.12.2021
Ukončenie štádia: 31.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 31.12.2021
Ukončenie štádia: 02.05.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.05.2022
Ukončenie štádia: 07.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.05.2022
Ukončenie štádia: 11.05.2022