LPEU/2021/596 *COM(2021)582 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií poisťovní a zaisťovní a ktorou sa menia smernice 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EÚ) ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)582
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Problematika riešenia krízových situácií nespadá do pôsobnosti MPSVR SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/596
Dátum začiatku MPK: 03.01.2022
Dátum konca MPK: 17.01.2022
Dátum ukončenia procesu: 27.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia: 03.01.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.01.2022
Ukončenie štádia: 18.01.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.01.2022
Ukončenie štádia: 27.01.2022