LPEU/2021/593 COM(2021)547 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)547
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme doplniť medzi spolugestorov aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky z dôvodu, že orgánom trhového dohľadu pre rádiové zariadenia podľa smernice 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá je v rezorte Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. A tiež z dôvodu, že smernica 2014/53/EÚ patrí medzi harmonizačné právne predpisy Únie, na ktoré odkazuje nariadenie (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov, ktorého gestorom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK z dôvodu súladu s postupom v Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ podľa uznesenia vlády 627/2013.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/593
Dátum začiatku MPK: 18.11.2021
Dátum konca MPK: 24.11.2021
Dátum ukončenia procesu: 06.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2021
Ukončenie štádia: 25.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021