LPEU/2021/545 COM(2021)491 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)491
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/545

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 26.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 27.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)