LPEU/2021/504 COM(2021)451 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)451
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/504
Dátum ukončenia procesu: 06.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 04.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 09.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 06.09.2021