LPEU/2021/453 COM(2021)399 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES, pokiaľ ide o používanie dokumentov s kľúčovými informáciami správcovskými spoločnosťami podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)399
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/453
Dátum ukončenia procesu: 23.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 20.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.07.2021
Ukončenie štádia: 23.08.2021