LPEU/2021/429 COM(2021)383 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín („nariadenie o úradných kontrolách“)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)383
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/429

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 09.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 14.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)