LPEU/2021/352 COM(2021)309 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)309
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/352

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)