LPEU/2021/329 COM(2021)278 Návrh NARIADENIE RADY o vytvorení a prevádzke hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis a zrušení nariadenia (EÚ) č. 1053/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)278
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/329
Dátum začiatku MPK: 11.10.2021
Dátum konca MPK: 22.10.2021
Dátum ukončenia procesu: 02.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 08.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 13.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 08.10.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 23.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.10.2021
Ukončenie štádia: 02.11.2021