LPEU/2021/230 COM(2021)218 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia, ktorým sa zriaďuje „Program pre jednotný trh“ pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)218
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Protimonopolný úrad SR (ďalej v texte len „úrad“) dostal prostredníctvom emailovej notifikácie z elektronického právneho portálu slov-lex informáciu o spolugestorstve úradu k aktu EÚ COM(2021)218 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia, ktorým sa zriaďuje „Program pre jednotný trh“ pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (ďalej len „návrh aktu EÚ“). Podľa dostupných informácií z elektronického portálu právnych predpisov momentálne prebieha zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že úrad je nezávislým ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordinátorom štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že svojim konaním obmedzia hospodársku súťaž. Úrad taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci v postavení koordinátora štátnej pomoci. Vzhľadom na predmet úpravy návrhu aktu EÚ, úrad z hľadiska jeho pôsobnosti a právomocí v oblasti ochrany hospodárskej súťaže, ako aj v oblasti štátnej pomoci, neidentifikoval skutočnosti odôvodňujúce potrebu určenia úradu za spolugestora k danému návrhu aktu EÚ. Na základe vyššie uvedeného preto nemôžeme súhlasiť s určením úradu za spolugestora a zároveň Vás týmto žiadame o vypustenie úradu zo zoznamu spolugestorov k danému návrhu aktu EÚ. Navyše si dovoľujeme poukázať na to, že možnosť budúceho spolugestorstva úradu k návrhu aktu EÚ nebola zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí ako rezortu, zodpovedného za určenie gestorstva a spolugestorstva návrhov aktov EÚ v elektronickom systéme na sledovanie európskych záležitostí, ani zo strany Ministerstva hospodárstva SR ako gestora tohto návrhu aktu EÚ, s úradom vopred konzultovaná. V prípade potreby je však úrad pripravený konzultovať a odpovedať na prípadné otázky, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti úradu.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/230

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 23.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)