LPEU/2021/229 COM(2021)189 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a nariadenie (EÚ) č. 537/2014, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti p...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)189
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/229
Dátum začiatku MPK: 27.07.2021
Dátum konca MPK: 09.08.2021
Dátum ukončenia procesu: 10.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 16.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2021