LPEU/2021/227 COM(2021)202 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o strojníckych výrobkoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)202
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: 5 pracovných dní (podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ)
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/227
Dátum začiatku MPK: 18.06.2021
Dátum konca MPK: 24.06.2021
Dátum ukončenia procesu: 02.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 18.06.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.06.2021
Ukončenie štádia: 25.06.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021