LPEU/2021/223 *COM(2021)208 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady_x0009_k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013 a (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)208
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Chceli by sme požiadať o pridanie ďalších spolugestorov k danému dokumentu (a to aj do budúcnosti v rámci dokumentov týkajúcich sa Vesmírneho programu Únie) - o tieto rezorty: Národný bezpečnostný úrad Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Táto požiadavka vyplýva z prierezovosti vesmírnych aktivít a synergií medzi nimi, nakoľko naprieč celým programom a jeho komponentmi je významným prvkom bezpečnosť programu – žiadame doplniť ako spolugestora NBÚ; celý program je tiež orientovaný na priemysel (či už vesmírny, civilný alebo obranný) alebo podnikateľský sektor – žiadame preto doplniť ako spolugestora MH SR. V súvislosti s digitalizáciou, umelou inteligenciou a prelomovými technológiami programu (nanotechnológie, kvantové technológie) žiadame ako spolugestora doplniť MIRRI. V súvislosti s prierezovosťou a synergiami boli vyššie uvedené skutočnosti diskutované a dohodnuté pri stretnutí štátnych tajomníkov relevantných rezortov zodpovedných za vesmírnu agendu dňa 18.3.2021 a bola taktiež zahájená užšia medzirezortná spolupráca v rámci nominácií kontaktných bodov a expertov pre jednotlivé zložky VPÚ.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/223

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)