LPEU/2021/218 COM(2021)196 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc nadbytočným pracovníkom (EGF) a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1309/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)196
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/218

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)