LPEU/2021/216 COM(2021)184 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)184
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/216

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)