LPEU/2021/215 *COM(2021)179 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)179
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Problematika gestorstva k programu Pericles IV sa už dávnejšie (začiatkom roka 2019) riešila na úrovni KEÚ, ktorá v spolupráci s ÚV SR rozhodla, že gestorom daného programu je NBS. Za spolugestorov boli určení MV SR a MF SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/215

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)