LPEU/2021/200 COM(2021)181 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o oslobodenia od dane pri dovoze a pri určitých dodaniach tovaru a poskytovaní služieb, ktoré sa týkajú opatrení Únie vo verejnom záujme

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)181
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba skráteného MPK nakoľko daný návrh by mal byť predmetom rokovania júnovej Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/200
Dátum začiatku MPK: 21.05.2021
Dátum konca MPK: 27.05.2021
Dátum ukončenia procesu: 03.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 28.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.05.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021