LPEU/2021/136 COM(2021)109 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)109
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/136
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.03.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.03.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021