LPEU/2021/115 *COM(2021)85 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)85
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Jedným z gestorov zrušovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie je aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Navrhujeme doplnenie daného úradu.
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba vypracovania predbežného stanoviska do štyroch týždňov od zverejnenia príslušného aktu EÚ v slovenskom jazyku.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/115
Dátum začiatku MPK: 14.04.2021
Dátum konca MPK: 20.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 04.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia: 05.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.03.2021
Ukončenie štádia: 08.03.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.03.2021
Ukončenie štádia: 08.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.03.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 04.05.2021