LPEU/2020/9 *COM(2020)22 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)22
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Určené spolugestorstvo (MŽP SR) sa javí byť nedostatočné. Ako ďalšieho spolugestora navrhujeme doplniť MH SR ako ústredný orgán štátnej správy pre priemysel, dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín, podporu malého podnikania a stredného podnikania a ďalších oblastí, ktorých sa predmet právnej úpravy návrhu nariadenia EP a Rady týka. Dávame na zváženie doplnenie MF SR s ohľadom na finančné dopady návrhu nariadenia (vytvorenie Fond na spravodlivú transformáciu) súvisiace s potrebou doplniť financovanie projektov z národných zdrojov.
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba plnenia lehôt vyplývajúcich zo Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, schváleného uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/9
Dátum začiatku MPK: 14.02.2020
Dátum konca MPK: 24.02.2020
Dátum ukončenia procesu: 09.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 17.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 23.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.01.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 25.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.02.2020
Ukončenie štádia: 09.04.2020