LPEU/2020/85 COM(2020)113 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investíc...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)113
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/85
Dátum ukončenia procesu: 23.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 18.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.03.2020
Ukončenie štádia: 18.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.03.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020