LPEU/2020/816 COM(2020)749 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom určiť význam pojmov používaných v určitých ustanoveniach uvedenej smernice

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)749
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/816
Dátum začiatku MPK: 15.03.2021
Dátum konca MPK: 26.03.2021
Dátum ukončenia procesu: 09.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia: 15.03.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.03.2021
Ukončenie štádia: 27.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.03.2021
Ukončenie štádia: 09.04.2021