LPEU/2020/801 COM(2020)829 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o odolnosti kritických subjektov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)829
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/801
Dátum začiatku MPK: 29.03.2021
Dátum konca MPK: 06.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 21.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia: 29.03.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.03.2021
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021