LPEU/2020/8 COM(2020)23 Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a ry...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)23
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba plnenia lehôt vyplývajúcich zo Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, schváleného uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/8
Dátum začiatku MPK: 14.02.2020
Dátum konca MPK: 24.02.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 17.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.01.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 25.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.02.2020
Ukončenie štádia: 03.04.2020