LPEU/2020/772 COM(2020)798 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)798
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/772
Dátum začiatku MPK: 25.03.2021
Dátum konca MPK: 12.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 14.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 28.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 25.03.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia: 14.06.2021