LPEU/2020/767 *COM(2020)831 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o cielených krízových opatreniach, ak sa so Spojeným kráľovstvom neuzavrie dohoda o budúcom partn...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)831
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: MZVEZ SR navrhuje doplnenie spolugescie MDV SR a MPRV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/767
Dátum ukončenia procesu: 05.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 16.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 05.01.2021