LPEU/2020/765 COM(2020)772 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (nariadenie o NNN rybolove)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)772
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/765

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 09.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)