LPEU/2020/751 COM(2020)712 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o počítačovom systéme na komunikáciu v cezhraničných občianskych súdnych konaniach a trestných konaniach (systém e-CODEX) a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1726

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)712
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/751
Dátum začiatku MPK: 06.05.2021
Dátum konca MPK: 19.05.2021
Dátum ukončenia procesu: 08.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.01.2021
Ukončenie štádia: 05.05.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.05.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2022