LPEU/2020/75 COM(2020)98 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)98
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Odporúčame doplniť ako spolugestora aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (bioekonomika).
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/75
Dátum začiatku MPK: 14.04.2020
Dátum konca MPK: 27.04.2020
Dátum ukončenia procesu: 04.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia: 11.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 16.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.03.2020
Ukončenie štádia: 14.04.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.04.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020