LPEU/2020/728 COM(2020)779 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o fungovaní schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu podľa článku 22 nariadenia Rady (EÚ) č. 1053/2013 Prvý viacročný program hodnotenia (2015 – 201...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)779
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: ÚOOÚ SR je dozorným orgánom, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Podľa recitálu č. 117 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zásadným prvkom ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov nezávislosť dozorných orgánov. V rámci SR je podľa § 80 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov určený ako dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR). Vzhľadom na tieto ustanovenia, ÚOOÚ nemôže byť spolugestorom, pretože by bola narušená jeho nezávislosť pri výkone kontrolných a dozorných činností nad spracúvaním osobných údajov, ktoré sú povolené aj na základe tohto právneho aktu. Ak by napriek uvedenému, bolo spolugestorstvo ÚOOÚ SR ponechané, vznikol by tak precedens a ÚOOÚ SR by musel byť gestorom každého právneho aktu, ktorý povoľuje, upravuje alebo mení spracúvanie osobných údajov.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/728
Dátum ukončenia procesu: 12.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2020
Ukončenie štádia: 19.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021