LPEU/2020/691 COM(2020)727 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)727
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba vypracovania predbežného stanoviska do 4 týždňov od uverejnenia aktu EÚ v slovenskom jazyku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/691
Dátum začiatku MPK: 05.02.2021
Dátum konca MPK: 11.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 12.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 08.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021