LPEU/2020/661 COM(2020)682 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)682
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Prosíme Vás o pridelenie spolugestorstva Ministerstva financií SR k LPEU/2020/661_COM(2020)682 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2020/661). Viaceré ustanovenia smernice majú presah na oblasti, kde MF a MPSVR SR spolupracujú pri utváraní politík na národnej úrovni. Spolugestorstvo MF SR predmetného návrhu smernice bolo prekonzultované aj MPSVR SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/661
Dátum začiatku MPK: 04.12.2020
Dátum konca MPK: 18.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 04.12.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2020
Ukončenie štádia: 19.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)