LPEU/2020/660 *COM(2020)675 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty, udelenej Komisii na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)675
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: K smernici 2014/68/EÚ bolo uznesením vlády SR č. 484 z 24.09.2014 určené gestorstvo MPSVR SR. Z toho dôvodu vnútroštátne transpozičné opatrenie vo vzťahu k predmetnej smernici - nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu - predkladal na rokovanie vlády SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny (https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/12470/1). Gestorom Správy Komisie by mal byť gestor smernice.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/660

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia: 03.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)