LPEU/2020/66 COM(2020)80 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)80
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme odobrať spolugestorstvo Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Gestorom by malo zostať Ministerstvo životného prostredia SR, spolugestorom Ministerstvo hospodárstva SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/66
Dátum začiatku MPK: 19.05.2020
Dátum konca MPK: 01.06.2020
Dátum ukončenia procesu: 22.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.03.2020
Ukončenie štádia: 09.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.03.2020
Ukončenie štádia: 11.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 19.05.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2020
Ukončenie štádia: 02.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.06.2020
Ukončenie štádia: 22.06.2020