LPEU/2020/652 COM(2020)668 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)668
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/652

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.10.2020
Ukončenie štádia: 27.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)