LPEU/2020/648 COM(2020)664 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o vykonávaní a fungovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)664
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/648

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 22.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)