LPEU/2020/637 COM(2020)652 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o všeobecnom environmentálnom akčnom programe do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)652
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Určenie gestora predmetného právneho aktu EÚ nenamietame. Dovoľujeme si však podať návrh na doplnenie nasledujúcich spolugestorov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo zdravotníctva SR Uvedené rezorty boli oslovené s otázkou či majú záujem stať sa spolugestorom predmetného právneho aktu EÚ. Všetky uvedené rezorty prejavili záujem stať sa spolugestorom z dôvodu, že predmetný právny akt EÚ má značný presah na agendu, ktorá spadá do gescie uvedených rezortov.
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť predloženia predbežného stanoviska do NR SR v termíne do štyroch týždňov podľa § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/637
Dátum začiatku MPK: 08.12.2020
Dátum konca MPK: 14.12.2020
Dátum ukončenia procesu: 22.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 07.12.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 21.01.2021